મેડીકલ અને એન્જીનીયરીંગના સાધનો ખરીદવા નાણાંકીય સહાય

મેડીકલ અને એન્જીનીયરીંગના સાધનો ખરીદવા નાણાંકીય સહાય

પાત્રતાના માપદંડો

  • વિઘાર્થી મેડીકલ અને એન્જીનીયરીંગમાં અભ્યાસ કરતો હોવો જોઇએ.
  • વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/-

સહાયનું ધોરણ

  • વિઘાર્થી દીઠ :-
    • રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ( મેડીકલ ) 
    • રૂ. ૫૦૦૦/- (એન્જીનીયરીંગ )
    • રૂ. ૩૦૦૦/- ( ડીપ્‍લોમા )

નાણાકીય જોગવાઇ (રૂ. લાખમાં)
       જાતિ                  ૨૦૧૭-૧૮ ની જોગવાઇ                           ફાળવેલ ગ્રાન્ટ                  થયેલ ખર્ચ
   સા.શૈ.પ.વ.                            ૧૫૦.૦૦                                              ૬૮.૪૩                              ૬૮.૪૩

સિધ્ધિ
                  જાતિ                        સિધ્ધિ
             સા.શૈ.પ.વ.                   ૧૬૧૫

YOUR REACTION?